کتاب «رساله ی تاریخ جستاری در هرمنوتیک تاریخ»

کتاب «رساله ی تاریخ جستاری در هرمنوتیک تاریخ» اثر بابک احمدی در عین مختصر بودن به بسیاری از مسائل و مفاهیم نظری تاریخ پرداخته است که در وجهی تا به امروز کمبود طرح این مسائل در محافل آکادمیک و غیر آکادمیک عیان بوده است به خصوص مطرح کردن این مسائل از رویکردی هرمنوتیکال, فتح بابی نوین در نگاه به رویدادهای تاریخی است

این نوشته در کتاب های تاریخی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.